Coaching dziś jest podstawą efektywnego rozwoju. Pod wpływem sesji prowadzonych przez coacha osoba zaangażowana w proces wzmacnia swoje silne strony, a obszary niższej efektywności zaczynają być dostrzegane i trwale eliminowane. Udział w procesie coachingowym jest silną inspiracją do zmiany postaw, sposobu myślenia i zachowań w zarządzaniu zespołem i relacjach zawodowych. Dobrze przeprowadzone sesje inspirują do bardziej efektywnego działania i większego zaangażowania w realizację celów Firmy.

Jako organizacja – przy udziale naszych coachów – wspieramy szeroko pojęty rozwój przedsiębiorstwa przez prowadzenie sesji coachingowych i mentoringowych. Realizujemy zarówno długotrwałe, kompleksowe projekty rozwojowe, jak też pojedyncze cykle sesji dla managerów i specjalistów. Wchodząc w proces każdy coach pracuje ze szczególną uwagą nad rozwojem samoświadomości i skupieniem uwagi na takich obszarach, w których tkwi ukryty bądź niewykorzystany potencjał. Jego uwolnienie i autoinspiracja do działania jest ogromną korzyścią dla managera i całej organizacji.

Prowadzimy sesje coachingowe w sposób ustrukturyzowany, w podziale na etapy, monitorując postępy, przebieg każdej sesji i pracy własnej oraz całość procesu.

Cele coachingu

W ujęciu ogólnym najważniejszym celem procesu coachingowego jest rozwój postaw, kompetencji, określonych zachowań i dalej – wdrożenie koniecznych zmian oraz nabycie / rozwój praktycznych umiejętności w wybranym obszarze i ustalonym zakresie. Coaching jest procesem, który pomaga managerom spojrzeć niejako z boku, dostrzec i rozwinąć tkwiący w nich potencjał.

Jest to proces wzrastania poziomu świadomości i znajdywania nowych rozwiązań, kreowania pomysłów. Niezmiernie ważnym efektem jest też wzrost poziomu samoświadomości, motywacji oraz skuteczności komunikacji w kontaktach wewnętrznych. Cele szczegółowe coachingu omawiane i ustalane są na dedykowanym spotkaniu oraz pierwszej sesji (sesja wprowadzająca).

Cele w ujęciu ogólnym przedstawiono obok.

  • Wspieranie w realizacji stawianych sobie celów indywidualnych zgodnych z celami organizacji
  • Budowanie nowego poziomu samoświadomości i samoobserwacji klienta i otoczenia, w którym działa
  • Uświadomienie istoty i znaczenia pracy ze sobą, pracy nad własnymi kompetencjami
  • Identyfikacja i pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów
  • Praca nad usuwaniem przeszkód zewnętrznych i wewnętrznych
  • Wsparcie w likwidacji ograniczających przekonań – wsparcie w znajdowaniu konkretnych, skutecznych rozwiązań dla określonych problemów między innymi poprzez dobór zindywidualizowanych metod i narzędzi Rozwój kompetencji niezbędnych do rozwoju i osiągania wyznaczonych celów
  • Zaplanowanie i wdrożenie zmian w obszarach blokujących osiąganie celów w tempie dostosowanym do możliwości
  • Zaplanowanie konkretnych działań na czas pomiędzy sesjami i najbliższą przyszłość

Kadra

Dla nas najważniejsza jest jakość, robimy więc wszystko, żeby nasze usługi stały na najwyższym możliwym poziomie. Współpracujemy jedynie z coachami/trenerami z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w określonych obszarach biznesowych. Zarówno trenerzy, jak i coachowie, mają bogatą praktykę w prowadzeniu procesów szkoleniowych i sesji coachingowych. Każdy posiada także stosowne wykształcenie, rekomendowaną certyfikację i referencje.

Proponowane etapy Projektu

(konstrukcja procesu)

1. Przedstawienie oferty
Przedstawienie oferty; opis standardów, używanych metod, przedstawienie sylwetki coacha, opis sposobu pracy , informacje doprecyzowujące.

2. Sesja wprowadzająca (kontraktowa/diagnostyczna)
Sesja kontraktowa może być oddzielną od sesji diagnostycznej, w tym przypadku rekomendujemy połączenie we właściwej kolejności obu typów. Zwykle wcześniej następuje spotkanie ze zwierzchnikiem pracownika-Klienta, który uczestniczy w procesie coachingowym. Spotkanie to ma zwykle także charakter kontraktowy i dotyczy w głównej mierze założeń i celów coachingu. Pierwsza sesja z Klientem (coachem) to czas, w którym coach prezentuje założenia i metody procesu oraz ustalany jest wzajemny kontrakt dotyczący pracy wraz z niezbędnym harmonogramem spotkań. Klient z kolei prezentuj te obszary, wyzwania i cele, które chciałby osiągnąć oraz kierunki, w których chciałby się rozwijać. W wyniku tej części następuje uwspólnienie i doprecyzowanie celów, ustalenie kierunków i terminarza pracy, oraz określenie wskaźników realizacji przyjętych celów procesu. Spisany kontrakt zawiera więc końcową wersję celów, podsumowanie ustaleń w kwestiach logistycznych, operacyjnych i innych, uzgodnienie ceny, zasad rozliczenia oraz wzajemnej odpowiedzialności.

3. Sesje coachingowe
Podczas pierwszej sesji rozpoczyna się praca związana z przyjętymi celami do realizacji. Zwykle w początkowej fazie określane są mocne strony Klienta, jego poziom kompetencji i potencjał managerski oraz rozpoczyna się praca z przyjętym, konkretnym celem dopasowaną metodą. Pomiędzy sesjami zwykle praktykuje się również kontakt mailowy i telefoniczny

4. Spotkanie podsumowujące – sesja zamykająca
Ostatnia sesja coachingowa jest niezwykle istotna, ponieważ jest zarówno podsumowaniem całego procesu, jak też momentem planowania rozwoju na najbliższą przyszłość. Pozwala spojrzeć z dystansu na wspólnie przepracowany czas i zmian jakie nastąpiły w trakcie procesu. Taka analiza służy zbudowaniu indywidualnego planu, który spełnia zarówno funkcję wskaźnika kierunków, katalogu przyszłych celów wraz z miernikami ich realizacji, jak też funkcję motywacyjną kreowaną dla utrzymania osiągniętych wyników całego procesu.

Zapisy

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny (+48 42 632 42 24) lub mailowy (biuro@instytutebn.pl).